Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
AANDACHT :
Vormselvoorbereiding 2017


Woordje van de nieuwe deken

Dag vakantie...

Vanuit de ‘valavond’ wordt het einde van de zomervakantie aangekondigd, zo ervoer ik dat toen ik zelf nog les gaf. Eens het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd, wordt het ’s avonds merkbaar en zichtbaar dat de dagen korten. Later in de oogstmaand word je, vanuit een zekere avondkilheid gewaar dat de maand september in weeën duwt voor de nakende geboorte van een nieuw school- en werkjaar! Bovenaan de eerste pagina van dit weekblad is dit intussen een feit… we lezen woensdag 7 september.

Een nieuw schooljaar…

Aan onze scholieren en hun leerkrachten, aan directies , administratief- en onderhoudspersoneel van onze scholen wensen wij een heel boeiend schooljaar. Het ware tof mochten kennisoverdracht en het aanleren van sociale vaardigheden in een goede klas- en groepssfeer hand in hand gaan. Onze kinderen en jongeren hebben een goede leidraad nodig. Ouders en begeleiders in het onderwijs én de ganse samenleving dragen hier een heel belangrijke verantwoordelijkheid!

Een nieuw pastoraal werkjaar…

We blijven nadenken over geloof en kerk te midden van een pluralistische samenleving. Als gelovigen kunnen wij een ‘teken’ zijn in de maatschappij! Daarom is het noodzakelijk dat de kerk haar plaats verder en meer prominent inneemt in het maatschappelijk discours. Het is van wezenlijk belang dat zij daarbij een taal spreekt die vandaag door mensen wordt verstaan en begrepen! Het implementeren van wat wetenschap ons leert is hierbij van primordiaal belang! Het recupereren van oud en voorbijgestreefd gedachtengoed zal ons zeker niet verder op de kaart zetten, integendeel! Vanuit de eigen identiteit meedenken en meewerken aan de samenleving, dat is de taak van de kerk anno 2016. Dat de kerk alert, vastberaden en toch bescheiden meedenkt in plaats van dominant te sturen lijkt mij een uiting van nederigheid: een ‘schone’ evangelische gave!

Ter plekke…
Wij zullen, hier bij ons verder werken aan de uitbouw van ‘de Nieuwe Parochie’… Het is duidelijk dat de omschrijving van  het Nieuwe Dekenaat (samenvoeging van de vroegere dekenaten Dendermonde, Lebbeke en Zele) hét uitgangspunt is. Het wordt een verderzetting van wat, op de ene plaats is begonnen of reeds vorm heeft gekregen en op de andere plaats aarzelend in de startblokken staat. Met alle mensen van goede wil zullen wij proberen (verder) te bouwen aan kerkplekken die levensvatbaar zijn en dat ook kunnen blijven… ! Alle gedoopten worden uitgedaagd hierin verantwoordelijkheid te nemen. Het is zeker geen zaak van bisschoppen en priesters alleen. De tijd van ‘meneer de paster’ ligt voor goed achter ons! Ikzelf heb absoluut geen heimwee naar de tijd van pastoor Munte en zijn gevolg… Graag werk ik te midden van mensen, voor mensen, waarbij het evangelie, met vallen en opstaan, mijn leidraad is. Ik wil trachten het levensverhaal van Jezus mede gestalte te geven in onze tijd… Het opgestoken vingertje van veroordeling, waartegen ook het evangelie reageert, is aan mij niet besteed. Thierry Bizot, Frans televisieproducent die het geloof uit zijn jeugd herontdekte via catechese voor volwassenen en daarvan als mediafiguur getuigt in zijn boek ‘Catholique anonyme’ zegt in een interview in het Franse weekblad Panorama: “Het enige wat telt, is dat Christus onze ‘Chef’ is. Het volstaat daartoe de evangelies te lezen”. Een gedachte die ik  meer en meer smaak!

Met de hulp van ‘hierboven’…
‘Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden’, zo vertelde Jezus het aan zijn leerlingen en bij uitbreiding aan iedereen die het horen wilde! Het bleef niet bij holle woorden. Jezus leefde te midden van de mensen en ging in relatie met hen vanuit een onbegrensde liefde. Die liefde voor de mens ontleent Hij aan zijn relatie met zijn Vader, die hij Abba noemt. Abba, vadertje… liefkozend, diegene die ik graag zie. In de lijn van Jezus geloven in een liefhebbende God die een relatie aangaat met zijn volk, met mensen, en juist die God, vanuit het eigen leven ook een antwoord geven, biedt kracht! ‘De mens een geloof geven betekent zijn kracht vertienvoudigen’ las ik ooit. Wij kunnen mensen een geloof geven vanuit onze eigen getuigenis. Dat is een opdracht die wij meekrijgen: getuigen van onze eigen relatie met God en zo tonen dat wij hierdoor gelukkig zijn of in mindere tijden gesteund worden door ons geloof en onze geloofsgenoten. Het is mijn diepste overtuiging dat een eerlijke, authentieke getuigenis mensen op het spoor van God kan brengen. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons.

Het is belangrijk rond ‘ de veranderingen’ in onze kerk open te communiceren. In korte, daarom niet minder krachtige mededelingen zullen wij met de dekenale ploeg ervoor zorgen dat onze gelovigen en gewaardeerde lezers van Kerk en Leven op de hoogte blijven. Verder nieuws volgt, later deze maand!


Deken Jo