Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 
Overzicht van katholieke onderwijsinstellingen in het dekenaat.

Een woord vooraf over het eigene en de zending van het Katholiek Onderwijs.
Met dank aan E.H. Johan Poppe, leraar aan het H. Maagdcollege voor deze bijdrage.

Opvoedend onderwijzen vanuit christelijke inspiratie in een zorgzame school

Een hedendaagse, moderne katholieke school geeft zichzelf een eigen gezicht door hoge kwaliteitseisen te stellen op het vlak van kennis, inzicht en het verwerven van vaardigheden. In de omgang met elkaar zullen waarden als beleefdheid en respect voor ieders eigenheid voorop komen te staan.

Een hedendaagse katholieke school voert een een uitgesproken zorgbeleid dat zijn inspiratie vindt in een christelijke traditie.

Onze school als geloofsgemeenschap

De katholieke school is in zijn huidige levensbeschouwelijke veelkleurigheid geen verlengstuk van de katholieke kerk. Het opvoedingsproject steunt dan ook op de opvatting van een open identiteit. De school vertelt haar eigen verhaal vanuit een christelijke identiteit, maar tegelijk kiezen ze voor een dialoog met andere verhaaltradities. Het is de taak als school om vanuit het christelijk gedachtegoed leerlingen te helpen hun eigen persoonlijkheid uit te bouwen waarbij zij de finale keuze maken.

Het dagelijks doen en denken op school wordt bepaald vanuit christelijke waarden als verdraagzaamheid, solidariteit, engagement, kortom naastenliefde. Het evangelie motiveert om zonder enige terughoudendheid voor de mens te kiezen. De katholieke schoolcultuur ademt in al zijn aspecten die zorgzame identiteit uit. Het zorgbeleid bepaalt het gezicht van de school en het is pas in de mate dat een school er als school in slaagt om iedereen met de juiste zorg te benaderen, dat ze haar identiteit als christelijke school gestalte geeft.

Overzicht van de Katholieke Onderwijsinstellingen in het dekenaat.

Kleuter- en lager onderwijs - Vrij gesubsidieerd onderwijs
Lagere school
Heilige Maagdcollege Dendermonde
Kerkstraat 60
Tel. 052/25.88.92
www.lagereschool.be
Directeur
Marc Tackaert
Kleuter- en lagere school Sint-Vincentius Dendermonde Sas 38 - Lagere school
Sas 39 - Kleuterschool
Tel. 052/22.28.16
Bijafdelingen:
* Wijkschool Keur - Pijnderslaan 90
- tel. 052-216552
*Wijkschool - Pater De Smetlaan 39
- tel. 052-220746
*Wijkschool - Begijnhof 2
- tel. 052-219664
http://sintvincentiusbasis.be
Directeur
Rita Buggenhout
Heilig Hartinstituut
Sint-Gillis
Otterstraat 179
Tel. 052/21.82.39
Bijafdelingen:
* Hullekensstraat 202
Tel. 052/21.76.70
* Dr. De Witteplein
Tel. 052/21.31.30
www.heilighartsg.be
Directeur:
Chris Pauwels
De Oogappel
Appels


De Harduynschool Oudegem
Hoofdstraat 18
Tel. 052/21.41.30
www.deoogappel.be

Bijafdelingen:
Hofstraat 37 A
Tel. 052/21.04.58
www.harduynschool.be
Directeur:
Luc Van Durmen
Vrije kleuter- en lagere school Baasrode Rosstraat 7
Tel. 052/33.44.12
Bijafdeling:
Vlassenbroek 188
www.visitatiebaasrode.be
Directeur:
François
De Bleser
Vrije kleuter- en lagere school Grembergen Rootjensweg 78
Tel. 052/21.15.28
http://education.skynet.be/vlek/
Directeur:
Luc De Mey
BuLO Het Laar
Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs
Zuidlaan 34
Tel. 052/21.52.13
Directeur:
Raf Lambrechts

Secundair onderwijs - Vrij gesubsidieerd onderwijs
St-Vincentiusinstituut - Humaniora Kerkstraat 97
Tel. 052/21.39.49
www.stvin.be
Directeur
Claire Van Overstraeten
Heilige-Maagdcollege - Humaniora Kerkstraat 60
Tel. 052/25.88.62
www.hemaco.be
Directeur
Hans Van Hulle
Vrij Handels- en Technisch instituut Kerkstraat 60
Tel. 052/25.88.72
Prudens Van Duysestr. 11
Tel. 052/25 89 40
www.vhti.be
Directeur bovenbouw
Walter Deygers
Directeur 1e gr.
Karine De Keyser
Vrij Technisch Instituut - TSO + BSO Em. Van Winckellaan 6
Tel.  052/21.17.96
Directeur
Guido Van Lysebettens
Vrij Technisch Onderwijs
Centrum voor deeltijds
beroepssecundair onderwijs
Bogaerdstraat 24
Tel. 052/21.32.82
Coördinator
Johan De Lathouwer

Avondleergangen - Vrij gesubsidieerd onderwijs
Centrum voor Volwassenenonderwijs Heilige Maagdcollege Kerkstraat 60
Tel. 052/25.88.80
www.vth.be
Directeur
Guy De Clercq