Home Contact Parochies Verenigingen Activiteitenkalender
Welkom
Secretariaat
Dekenale werkgroepen
Dekenale werken VZW
Weekendvieringen
Bezinningstekst
Actualiteit
Links
Ziekenhuispastoraal
Kloosters en abdij
Religieuze conferenties abdij
Religieus centrum abdij
Jokri
Katholiek onderwijs
Abonnement Kerk & Leven
Weekblad Tertio
Kerk & Leven online
www.kerknet.be
Beheer website
NIEUW :
Wereldmissiehulp
in Dendermonde - Abdij
Foto's van de eucharistieviering door bisschop Van Looy n.a.v. zijn bezoek aan het nieuwe dekenaat op 3 september 2017.
 

Actualiteit

Oktober 2016

WELKOM PASTOOR-DEKEN JOHAN MATTHEYS
Welkom aan de ploeg van het nieuwe dekenaat Dendermonde

Reeds een hele poos voor de aanvang van de plechtigheid waren de eersten reeds aanwezig in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk, die voor de gelegenheid weer was herschapen tot een prachtig versierde kerk met een feestelijk tintje. Niet alleen de mensen uit ons eigen dekenaat waren aanwezig maar heel wat bekenden van pastoor-deken Mattheys wilden deze plechtigheid niet missen; ze kwamen dan ook uit alle plaatsen van ons bisdom, niet het minst uit de parochies waar hij, tot voor kort, hun herder mocht zijn.

Feestelijk was het op zaterdag 22 oktober toen Monseigneur Van Looy, samen met de Vicaris voor de territoriale pastoraal, Albert Van De Kerkhove, voorgingen in de aanstellingsviering van de dekenale ploeg en van Johan Mattheys tot pastoor-deken.

Rond het altaar waren ook Abt Gerard van de Benedictijnerabdij en de priesters van het nieuwe dekenaat aanwezig. De vroegere dekenaten Lebbeke en Zele behoren vanaf nu bij het nieuwe dekenaat Dendermonde. Wij bedanken alvast het gelegenheidskoor, bestaande uit de verschillende koren van ons dekenaat, voor de mooi verzorgde zang onder leiding van dirigent, de heer Verwaeren. Ook dank aan onze organist Lorenz Meulebroek en aan de muzikanten voor de muzikale begeleiding.

Proficiat en dank aan allen die op dit belangrijk moment binnen de kerkgemeenschap van ons bisdom deze opdracht op zich nemen.

Mooi en beklijvend zijn de woorden die worden uitgesproken, met de hand op de Bijbel, door de nieuwe pastoor-deken: “Monseigneur, ik aanvaard deze nieuwe zending als pastoor, met alle verantwoordelijkheid die eraan verbonden is. Ik beloof u gehoorzaamheid, samenwerking met allen die verantwoordelijkheid opnemen in deze parochies, en volle toewijding aan de gemeenschappen die mij worden toevertrouwd.  Zo helpe mij God en het heilig Evangelie”.

Deken Jo, wij staan achter u en samen met u, willen wij ons steentje bijdragen om mee te werken aan een dynamische, inspirerende geloofsgemeenschap. Moge ons gebed hierbij de dragende kracht zijn.

Februari 2016

Keer je binnenstebuiten

In dit jaar van de barmhartigheid roept paus Franciscus ons op om onze blik te richten op de barmhartigheid, om zelf een teken te worden van barmhartigheid. In de liturgie van de vasten luisteren we naar verhalen over een God die er is, altijd, voor iedereen.

In het luisteren naar deze oude verhalen weten wij ons geliefd en worden wij uitgedaagd en gesterkt om zelf teken van Gods barmhartigheid te zijn en partij te kiezen voor de zwakken.

In de campagne van Broederlijk Delen gaat het over drie vrouwen: Celia, Deyanira en Fanny, drie sterke vrouwen in Colombia. Zij verzetten zich elk op hun manier tegen onrechtvaardige structuren en ongelijke machtsverhoudingen.

Het centrale symbool tijdens de vastenliturgie is een bastón. Het is een staf of een stok, aangekleed met veelkleurige linten. Wij geven dit symbool een plaats in onze kerk, gedurende de veertigdagentijd. De bastón heeft een dubbele betekenis. Hij staat voor autoriteit, niet in de zin van gezag, wel als uitnodiging om in dialoog te gaan. Daarnaast staat de bastón symbool voor het geweldloos verzet en biedt herkenning en bescherming aan de leden van de guardia. In de vastenliturgie symboliseert de bastón onze verbondenheid met inheemse en boerengemeenschappen in Colombia. Onze solidariteit kan Celia, Deyanira , Fanny en zovele anderen helpen om zelf de touwtjes in handen te nemen.

November 2015

Samen Kerk Bouwen

De laatste zondag van het liturgisch jaar wordt voor ons bisdom de zondag waarin we stilstaan bij de opbouw van onze kerkgemeenschap “Samen Kerk opbouwen”!

In het weekend van 21 en 22 november, op het feest van Christus Koning, vragen we uw steun voor het Fonds Kerkopbouw bisdom Gent. Samen Kerk opbouwen. Een blijvende roeping en uitdaging voor ons allemaal, zeker in deze tijd.

We zijn dan ook erg dankbaar voor alle kerkelijke medewerkers in catechese, dienstwerk of liturgie. Rond het feest van Christus Koning houden we de jaarlijkse collecte ten voordele van het Fonds Kerkopbouw bisdom Gent.
Concreet zetten we dit jaar volgende vier projecten in de kijker:

- Vele jonge mensen in ons bisdom bereiden zich voor om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen in Krakau, Polen.
- Gezinspastoraal wil bijzondere aandacht besteden aan de huwelijkscatechese.
- Mantelzorg, geïntegreerd en begeleid wonen, palliatieve thuiszorg,… Samen met de voorzieningen vormen zij schakels van wat men nu ketenzorg noemt.
- De beelden van de vluchtelingenstromen laten ons niet los. Wij worden concreet uitgedaagd om als gastvrije kerkgemeenschap onze deuren te openen en deze mensen een thuis te geven. Elk van deze plaatselijk verankerde initiatieven verdient een degelijke professionele begeleiding en ondersteuning.

Uw financiële steun maakt het welslagen van deze pastorale projecten mogelijk.

Oktober 2015

Een kort maar intens leven

Priester EDWARD POPPEHet Priester Poppecomité van Moerzeke bezorgde ons een biografie van de zalige priester Poppe, met de vraag tot publicatie in ‘Kerk en Leven’.


Edward Poppe werd geboren op 18 december 1890 in Temse, vlak bij de Scheldekaai, als oudste zoon in een bakkersgezin. Al heel vlug droomde hij ervan om priester te worden. Midden de Eerste Wereldoorlog, op 1 mei 1916, werd hij priester gewijd.

De jonge priester Edward Poppe werd benoemd tot onderpastoor van de arme arbeidersparochie Sint-Coleta in Gent. Het was de confrontatie met de harde oorlogstijd: armoede, honger, kou en soms verbitterde mensen zonder hoop. Hij herinnerde zich de woorden van zijn vader: “Als ge priester wilt worden, moet ge er zijn voor de armen.”

Dat deed hij ook. In het bijzonder had hij aandacht voor de opvoeding van kinderen en jongeren. Die kon niet zonder geloofsopvoeding. Maar daarvoor heb je goed gevormde catechisten nodig. Hij stichtte een vormingscentrum voor catechisten: het ‘Eucharistisch Catechistenwerk’.

Maar al na twee jaar werd zijn werk afgebroken. Zijn gezondheid was wankel. De bisschop stuurde hem op rust naar het afgelegen Moerzeke. Hij werd er rector van de zusters. Maar de jonge priester zette zijn werk voor de geloofsopvoeding verder. Zijn geschriften werden bekend tot ver over de grenzen. Hij werd de bezieler van de ‘Eucharistische Kruistocht’, een beweging die zich niet beperkte tot kinderen maar ook vele groepen van volwassenen verzamelde.
Zijn inspirerende kracht bleef niet onopgemerkt. Kardinaal Mercier benoemde hem tot geestelijk directeur van de Belgische seminaristen en religieuzen in militaire dienst in Leopoldsburg. Edward Poppe bleef steeds de eenvoudige en diepgelovige priester. De eucharistie was het centrum van zijn leven. Zijn wankele gezondheid bleef hem parten spelen. Tegelijkertijd kleurde dit lijden ook zijn spiritualiteit: “Liever sterven dan God maar half te dienen.”
Op 1 januari 1924 werd hij getroffen door een zoveelste hartcrisis. Vijf maanden lang bleef hij ziek in het klooster te Moerzeke. Hij overleed in de vroege morgen van 10 juni 1924.
Zijn leven vertelt het verhaal van de graankorrel die sterft en veelvuldig vruchten draagt (Joh.12,24). Dit bijzonder leven kent tot op vandaag een grote aantrekkingskracht. Priester Poppe blijft ook na zijn dood voor vele mensen een vertrouwenspersoon.

In 1945 werd het proces voor de zaligverklaring geopend. In 1962 werd zijn lichaam herbegraven in de nieuwe grafkapel in Moerzeke. Architect Lantsoght uit Brugge zorgde voor een bijzonder eigentijdse vormgeving van de kapel. Op 3 oktober 1999 werd priester Edward Poppe door Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein in Rome zalig verklaard. Vandaag loopt het proces voor de heiligverklaring.


Vaste planning van de gebedsmomenten te Moerzeke:

- Eucharistieviering: elke eerste zaterdag van de maand; om 16.00 u: biechtgelegenheid en rozenkrans, om 16.30 u eucharistieviering.

- Elke woensdag, eucharistieviering om 17.00 uur, elke vrijdag om 18.00 u.
Aanbidding met kinderen onder leiding van priester Filip Hacour.- Afwisselend op zaterdag/zondag, op 18 oktober – 15 november – 19 december – 17 januari – 20 februari – 20 maart – 16 april – 15 mei – 18 juni. Van 15 tot 17 uur.


- Geleide aanbidding, elke eerste zondag van de maand om 15.00 u, in de grafkapel: gebedsuur voor roepingen met uitstelling van het heilig Sacrament.


- Gebedsuur: elke andere zondag van de maand is er aanbidding met vespers en rozenkrans, om 15.00 u in de grafkapel. Tijdens de wintermaanden gaat dit door in de gerenoveerde zijkapel.

Bedevaartgroepen zijn welkom in afspraak met de rector van de kapel, Z.E.H. Eduard Janssens.,
tel 03 344 92 15, GSM 0475 69 25 59


Op zaterdag 19 december 2015 om 15 uur, zal in het teken van het jaar van de barmhartigheid, een Eucharistieviering doorgaan in de Grafkapel, Mgr. Van Looy zal hierbij voorgaan.

U kan zich abonneren op het driemaandelijks tijdschrift ‘De Stem uit Moerzeke’.
Voor België: gewoon abonnement 10 euro, missieabonnement 12 euro, steunabonnement 15 euro. Voor buitenland: gewoon- of missieabonnement 12 euro.
op rekeningnummer: BE63 4423 0010 6108, BIC KREDBEBB, Priester Edward Poppecomité, Molenstraat 7, 9220 Moerzeke.
Voor meer info kan u terecht op de website www.edwardpoppe.be

Aanvang oktober 2015

Start Pastoraal Werkjaar

Homilie van de deken bij de start van het pastorale werkjaar,
naar aanleiding van de grondige structurele veranderingen in ons bisdom


Beste mensen, de start van ons nieuw pastoraal werkjaar is mijns inziens het gepaste ogenblik om u even te vertellen wat er momenteel aan de gang is in de parochies en dekenaten van ons bisdom. We staan immers aan de vooravond van grote structurele veranderingen. Misschien hebt u in het Parochieblad “Kerk en Leven” het interview gelezen met Vicaris Albert Van De Kerkhove over de nieuwe dekenaten en parochies.
Onder meer door de vraag van minister Bourgeois aan de kerkfabrieken en aan de parochieverantwoordelijken over het gebruik en de bestemming van de (te vele) parochiekerken en onder impuls van het bisdom maakte men in elk dekenaat – ook in het dekenaat Dendermonde – een dekenaal pastoraal plan op, dat de vitaliteit en de leefbaarheid van de 14 parochies in ons dekenaat in kaart heeft gebracht.

We hebben daar sinds 2012 – in onze dekenale conferentie, waar alle parochies zijn in vertegenwoordigd –
veel over nagedacht en gediscussieerd. In ons dekenaal werkplan hebben we ons dekenaat – dat toevallig ook samenvalt met de huidige stad Dendermonde – opgedeeld in drie streken zijnde: Dender-West met Appels, Oudegem, Mespelare en Schoonaarde; Dender-Centrum met Dendermonde Onze-Lieve-Vrouw, St.-Gillis-Binnen en Grembergen en als derde streek de parochies van St.-Gillis-Dendermonde en Baasrode.
We zouden dat de “nieuwe parochies” kunnen noemen, alhoewel het nog hoegenaamd niet zeker is dat deze indeling door het Bisdom zal behouden blijven.


Het is nu ook zo dat vanaf juni van dit jaar de beslissing is genomen om het aantal dekenaten in ons bisdom te reduceren van de huidige vierendertig dekenaten naar tien. Voor ons is het al zeker dat de dekenaten Zele, Lebbeke en Dendermonde in de toekomst één dekenaat zullen vormen, dit vanaf september 2016. Dit jaar is een overgangsjaar waarbij we gewoon verder doen, maar tegelijk werd er voor die tien nieuwe dekenaten een werkgroep opgericht onder leiding van een deken-moderator, een vormingswerker van het bisdom en twee afgevaardigden van elke dekenale stuurgroep.

Zij zullen nu werken aan een nieuwe dekenale programmaverklaring. Concreet beslist deze werkgroep hoe de grenzen van de nieuwe parochies er zullen uitzien. Zij zullen ook overleggen met de kerkfabrieken, centrale kerkbesturen en dekenale stuurgroepen.
Eind juni 2016 zal de Bisschop decretaal de nieuwe dekenaten oprichten en zal hij de deken en de dekenale stuurgroep benoemen, dit voor een periode van zes jaar. Ik kan verstaan, goede mensen, dat dit alles voor u wat ingewikkeld overkomt. Wat ons nieuw dekenaat betreft is nu de deken van Lebbeke aangesteld tot deken-moderator. Hij zal de gesprekken  en de vergaderingen leiden. Het is duidelijk dat ikzelf op 73-jarige leeftijd geen mandaat van zes jaar meer zal opnemen. Opgelet echter, de deken-moderator wordt niet noodzakelijk de deken van het nieuwe dekenaat. Wie deken wordt zullen we pas volgend jaar zien. Het feit dat ik geen deken zal zijn van het dekenaat betekent zeker niet dat ik hier verdwijn.
Ik hoop nog enkele jaren bij u te blijven.


Belangrijker echter dan al deze dekenale structuren zal de vraag rijzen en wat met al die parochiekerken?’
In ons dekenaat alleen reeds veertien. In de nieuwe parochies – een verzameling van een aantal huidige parochies – zullen enkele kerken de plaats worden waar men voor de zondagseucharistie zal samenkomen en waar ook de doopsels, vormsels en andere sacramenten zullen doorgaan. De keuze voor deze kerkgebouwen dient spoedig te gebeuren. Het is dus wel degelijk de bedoeling – zo schrijft Vicaris Van De Kerkhove – dat binnen enkele jaren de oude parochies formeel worden opgeheven en nieuwe worden opgericht. Dit betekent niet dat die kerkgebouwen zullen verdwijnen, eventueel een nieuwe bestemming of herbestemming zullen krijgen. Het gaat dus, zo zegt hij verder, over een groei naar dynamische gemeenschappen die naar vernieuwing zoeken, gemeenschappen waar geloof op een frisse wijze verkondigd, gevierd en beleefd wordt.

Ik dacht, goede mensen, dat ik u bij de start van ons nieuw pastoraal werkjaar deze misschien verrassende boodschap mocht aanreiken. Zie het niet als een negatieve beslissing van een verschrompelde Kerk maar als een uitdaging naar een beloftevol gelovig leven.

Paul De Baere, pastoor-deken

Juni 2015

De roeping en de zending van het gezin
In de Kerk en de wereld van vandaag

In oktober 2014 vond in Rome de derde Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode plaats over ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’. 180 bisschoppen uit de ganse wereld waren er samengekomen. Ondertussen is er een voorbereidend document voor de 14e Gewone Assemblee, die plaatsvindt van 4 tot 25 oktober 2015 met als thema: ‘De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’.


Pastoor Roger Van den Berge, Dr. in de theologie, was bereid om niet alleen voor de leden van de dekenale conferentie, maar voor alle geïnteresseerden een vormingsavond te geven rond dit thema.
Bij wijze van inleiding begon hij deze avond met een uitspraak van paus Franciscus “We moeten toelaten dat God ons verrast…” De paus is getroffen door de realiteit van de vele gezinssituaties die wij op het huidige moment kennen, een realiteit om bij stil te staan en ons af te vragen of het niet anders kan.

Hoe gebeurde de voorbereiding?
De Kerk is het volk Gods. Wordt er wel genoeg geluisterd naar het volk Gods? Tussen de twee sessies in hebben onze bisschoppen in de voorbije maanden er werk van gemaakt om aan de hand van een enquête een bevraging te houden onder de pastoraal geëngageerde gelovigen. Ook in ons bisdom had deze bevraging plaatsop zes verschillende plaatsen. Bij de gespreksavond in Dendermonde waren er een dertigtal aanwezigen. Het werd een boeiend en vruchtbaar gesprek.

Waarom werd deze synode bijeengeroepen?
Het christelijk huwelijk en het gezin is aan het teloor gaan. De christelijke boodschap is niet meer relevant. Het is een geloofsproblematiek. De bisschoppen staan voor een bijna onmogelijke opgave. De christelijke boodschap bevat in zich altijd de werkelijkheid en de dynamiek van de barmhartigheid en de waarheid. Het stemt hoopvol dat niet alleen paus Franciscus en de bisschoppen maar ook vele gelovigen begaan zijn met wat er leeft in de Kerk

Maart 2015
Van synode tot synode ...

De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag”, zo noemt de lineamenta van de synode die plaats had te Rome. Dit document bevat de voorgestelde bedenkingen, vrucht van de synode die plaatsvond in oktober 2014. Deze synode krijgt een vervolg van 4 tot 25 oktober 2015.

In voorbereiding op de bijeenkomst van oktober 2015 vindt Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde voor gezinspastoraal in ons bisdom, het belangrijk om zoveel mogelijk mensen de kans te geven tot inspraak bij deze synode. Daarom werden er zes reflectieavonden gepland, een in elk zonedekenaat. De dekenaten Dendermonde, Lebbeke, Zele en Wetteren mochten op woensdag 25 februari de spits afbijten.

Het document bevat drie delen. Peter, Piet en Pascal namen elk een deel voor hun rekening. Zij hebben dan ook de groepen begeleid en de opmerkingen en voorstellen gecombineerd en op flappen genoteerd.
Het werden zinvolle gesprekken.

Deel één gaat over de socioculturele context waarin het gezin zich vandaag geplaatst weet en welke zijn de pastorale uitdagingen die daaruit voortvloeien?

Deel twee gaat over het gezin in Gods heilsplan. Dit deel spreekt over de onverbreekbaarheid van het huwelijk en de vreugde van het samenleven. Hoe kunnen mensen een gevoel van respect, vertrouwen en bemoediging ervaren van de Kerk? Belangrijk is de barmhartigheid tegenover gebroken en kwetsbare gezinnen.

Deel drie gaat over het debat: pastorale perspectieven.
Hier komt zeker het aspect ‘begeleiding’ aan bod, begeleiding op de weg van de huwelijksvoorbereiding maar ook begeleiding van gehuwde koppels en de houding van de Kerk tegenover probleemsituaties.

Dank aan allen die bekommerd zijn om het geluk van gehuwden en dank aan hen die erbij waren op deze reflectieavond om mee te denken en te zoeken naar begrip- en zinvolle houdingen.

Februari 2015

CAMPAGNE 2015 BROEDERLIJK DELEN:
'MARCO IS EEN BOER EN WIL DAT BLIJVEN’Op woensdag 14 januari ging in Oostakker de startavond van Broederlijk Delen door.
Het jaarthema luidt:” Marco is een boer en wil dat blijven”. Als werkwinkel koos ik voor de achtergrond campagne: “Mijnbouw, water en de toekomst van boeren in Peru”. De wereldeconomie kan niet zonder mijnbouw en minerale grondstoffen, of het nu gaat om auto’s, elektronica als smartphones of laptops, zonnepanelen en windmolens e.d. Maar deze mineralen zijn eindig en de vraag blijft stijgen. Daardoor ontstaat een echte uitputtingsslag.

In deze context willen landen hun grondstoffenvoorziening veilig stellen. Mijnbouw is enorm winstgevend. Steeds vaker trekken bedrijven naar het Zuiden. Latijns-Amerika is wereldwijd de koploper op het vlak van investering in mijnbouw met een aandeel van 28 % van alle investeringen. Dit blijft niet zonder gevolgen voor mens en milieu! Peru is de 2de zilverproducent ter wereld, de 6de goudproducent en heeft na Chili de grootste koperreserves op aarde, maar is ook  het derde meest kwetsbare land voor risico’s ten gevolge van klimaatsverandering. De mijnbouw levert heel wat geld op voor de overheid en de bedrijven maar veroorzaakt vervuiling en uitputting van het water. Ongeveer 70 % van de Peruvianen woont en werkt in het woestijnachtige kustgebied, waar ook de grootschalige landbouw zich bevindt. Voor hun watervoorziening zijn ze sterk afhankelijk van het water uit de Andes. Een steeds groter deel van het Peruviaanse grondgebied wordt in concessie gegeven aan mijnbouwbedrijven, d.w.z. een bedrijf moet toestemming krijgen van de overheid én van de individuele landeigenaars om aan mijnbouw te doen. In de zuidelijke Andesregio waar Broederlijk Delen actief is, is 68% van het grondgebied in concessie gegeven. Het gevolg is    onzekerheid en interne verdeeldheid door de mooie beloftes van mijnbouwbedrijven.

In de omgeving van het dorp Ccoyani op 3980 m hoogte, verzet de 25-jarige boer Marco zich tegen de dreigende komst van een grootschalig mijnproject want dit betekent verlies van grond, geen inspraak, minder werk dan beloofd, watervervuiling en bovenal een groot watertekort. Water is leven. En recht op water is een universeel mensenrecht. Omdat de regering weinig rekening houdt met de mening van de lokale bevolking over de mijnbouw, neemt de gemeenschap zelf het heft in handen door het organiseren van een volksraadpleging. Een voorbeeld van democratievan onderuit, dat overal in Peru navolging krijgt! Broederlijk Delen helpt de boeren om samen te werken, kennis uit te wisselen en lokale markten en netwerken te creëren, waardoor ze sterker in hun schoenen staan. Daarnaast verdedigt BD de rechten van de Peruviaanse boerengemeenschappen op het Europese politieke niveau. Want de EU, dat zelf relatief arm is aan minerale grondstoffen, wil haar handelsrelaties met Latijns-Amerika versterken. Zonder ecologische grenzen dreigen het milieu en de mensenrechten daar de dupe van te worden! Na de werkwinkels kwamen we terug samen om te luisteren naar getuigenissen van mensen die op inleefreis gingen naar Peru en te kijken naar de campagnefilm met Marco in de hoofdrol. Een Peruviaanse sopraan liet ons tussendoor genieten van haar repertorium van Spaanse liederen. Tot slot kreeg elke aanwezige een ‘rots’ mee naar huis als symbool van een rotsvast vertrouwen om de toekomst tegemoet te kijken en een signaal te geven dat het anders kan en anders moet. Bewust kiezen voor een leven waarin (over)consumptie, verspilling en onverschilligheid niet de norm is en respectvol omgaan met wat de aarde ons biedt, is alvast een begin!      
Agnes De Mulder

Januari 2015

CAW OOST-VLAANDEREN ZOEKT MEDEWERKERS

Het CAW-huis in Dendermonde biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag. Om de instroom van telefoons en bezoekers toe te leiden naar de juiste dienst, is CAW op zoek naar vrijwilligers om de permanentie van de balie op zich te nemen.
Wil je als vrijwilliger volgende taken uitvoeren:
Mensen met een hulpvraag of een afspraak naar de juiste dienst en persoon leiden en het doorgeven van correcte informatie aan hulpverleners en cliënten.
Ben je dé vrijwilliger die:
Klantvriendelijk en discreet is, stressbestendig is en zelfstandig kan werken, overweg kan met de PC, respectvol omgaat met een grote diversiteit van mensen die beroep doen op het CAW, en 1 of 2 halve dagen per week beschikbaar is
Dan vindt je bij CAW …
Een enthousiast team van secretariaatsmedewerkers en vrijwilligers, een aangename werksfeer in een niet-alledaagse omgeving, een vrijwilligersverzekering, vorming en ondersteuning bij de uitoefening van de taken.
Zegt dit alles u wel iets en voel je er iets voor, neem dan vrijblijvend contact op met Wim Van Hove, teambegeleider Balie CAW-huis Dendermonde, O.-L.-Vrouwkerkplein 30, 9200 Dendermonde. Tel 052 25 99 50 of wimvanhove@cawoostvlaanderen.be

VALENTIJN
Ga eens samen naar de eucharistie,
in plaats van op restaurant!

Op 14 februari kunnen geliefden plotseling heel lief zijn voor elkaar, een opwelling van romantiek overvalt hen. Plots stormt iedereen naar de winkels op zoek naar een geschikt cadeau. De restaurants zijn al weken op voorhand volgeboekt. Best een leuke dag!
Maar staat eigenlijk nog iemand stil bij de patroonheilige van deze ‘commerciële’ feestdag? En welke betekenis kunnen wij er vandaag de dag aan geven en hoe kunnen we loskomen van al dat gedoe in onze consumptiemaatschappij?

Een stuk geschiedenis
Het verhaal van de heilige Valentijn is eigenlijk nog een mysterie. We ween dat sinds heel lang de maand februari wordt gevierd als de maand van de romantiek en de liefde en dat het feest wortels heeft in zowel de oud Romeinse als de katholieke traditie. De katholieke kerk erkent maar liefst drie verschillende heiligen met de naam Valentijn of Valentinus, en alle drie zijn ze martelaren. Eén Valentijn was een priester, die leefde in de derde eeuw in het oude Rome. De keizer Claudius II besefte dat niet gehuwden betere soldaten werden dan gehuwde mannen en hij verbood het huwelijk voor jonge mensen. Valentijn, die deze oneerlijke maatregel wou trotseren, legde het keizerlijk bevel naast zich neer en zegende huwelijken in van jonge mensen. Hij werd voor zijn ongehoorzaamheid gestraft met de dood. Volgens een andere bron was Valentijn bisschop van Terni en zou eveneens in Rome de marteldood zijn gestorven. Mogelijk gaat het hier echter om dezelfde persoon.
Een andere Valentijn die werd gedood door Romeinse troepen , omdat hij Christenen hielp ontsnappen uit de kerkers van Rome. Volgens het verhaal belandde hij zelf in de gevangenis en stuurde hij als eerste “een valentijnskaart” naar een jonge vrouw die hem dagelijks kwam bezoeken. Hij zou een kaart hebben verstuurd met als afzender “van je Valentijn”. Woorden die vandaag nog gebruikt worden. Pas in de Middeleeuwen werd Sint-Valentijn een populaire heilige vooral in Frankrijk en Engeland.

Samen vieren in onze kerkgemeenschap
Het feest van Sint-Valentijn kent geen speciale viering in onze kerken.
Hier en daar worden wel eens gehuwde koppels uitgenodigd, met wisselend succes. De heilige Valentijn is ook geen heilige, waarvan we een beeld uitstallen op zijn naamdag. In onze geschriften staan er geen verhalen over Sint-Valentijn. Toch is het huwelijk dan weer voor ons het sacrament waarin de liefde tussen man en vrouw voor God en heel de parochiegemeenschap wordt bevestigd.
We maken speciale vieringen op Lichtmis, waar de pas gedoopten een plaats krijgen.
Op Moederdag worden tijdens de eucharistieviering veelal onze moeders in de kijker gezet, maar waar zijn onze geliefde gebleven? Nochtans valt er veel mee te doen…
Ik denk nog vaak terug aan de eucharistievieringen in Brazilië, tijdens de Wereldjongerendagen. Deze vieringen met een hoog ‘Samba’-gehalte, waren voor mij een echte ontdekking. Ik nam me voor om er iets van mee te nemen naar België en deze sfeer hier te installeren. We hebben deze cultuur echter niet en het is moeilijk om hier regelmatig Samba te dansen in onze kerken.
Maar nu, bij het feest van Sint-Valentijn, kunnen we ons “klassiek” patroon weer even doorbreken. Als we de eucharistievieringen bij ons meer aantrekkingskracht willen geven, dan kunnen we er misschien aan denken om in het weekend na Sint-Valentijn liefdesliedjes te zingenén als bezinningstekst een mooi stukje poëzie uit te kiezen. Maar daarnaast moet er ook ruimte zijn om geliefden voor God hun liefde voor elkaar uit te spreken. En misschien kan het ‘Geef elkaar de hand’ bij de vredeswens, vervangen worden door een kus of innige knuffel?
Geef toe, in plaats van met de tweetjes op restaurant te gaan, kan je met een warme eucharistieviering toch ook tegen elkaar zeggen dat je elkaar nog steeds graag ziet!

(Verse Vis – Wouter Rogiers)


Mespelare Sint-Aldegondis : Bedevaartskerk

De parochiekerk van Mespelare heeft, binnen het geheel van de parochiekerken, een bijzonder statuut als bedevaarts- en gebedskerk.

De patrones van de kerk, de H. Aldegonde werd omstreeks 630 geboren te Coursolre (N.-Fr.). Ze wordt te Mespelare al eeuwenlang aanroepen tegen ‘Pest, Kanker, Koorts, Hoofdpyn en alle Zwerende Vuer’.
De eerste zondag na 8 september start hier een jaarlijkse noveen, dan er is elk dag een eucharistie.
Een Duitse pastoor van een Aldegondeparochie heeft alle H. Aldegondeparochies in Duitsland , Frankrijk België en Nederland bezocht en daar een boek over geschreven. In dat boek “Sint Aldegundis eine Heilige der Franken”  schrijft hij op bladzijde 138  "Der Hauptsitz der Aldegundisverehrung in Belgien ist ohne Zweifel der kleine Ort, Mespelare, mit seinen 500 Einwohner ungefär, in der Mitte zwischen Aalst und Dendermonde gelegen. "

Sommigen komen hier om troost te zoeken bij een zware ziekte en zij zijn blij als ze in de kerk terecht kunnen. Daarom is die ook elke dag open, winter en zomer. Bij het Aldegondealtaar ligt een  gastenboek waar de bezoekers hun gebedsintenties, verwachtingen, indrukken enz. kunnen inschrijven. Een iemand schreef onlangs: “Laat het A.U.B. niet waar zijn”. Als ge weet dat de H. Aldegonde wordt aanroepen tegen kanker is duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.

Maar niet enkel bedevaarders bezoeken de kerk. De kerk wordt ook druk bezocht om haar cultuurhistorische waarde. Zo is er volgende notitie te lezen “Prachtig historisch kerkje, onbekend, kenmerkend voor onze Vlaamse cultuur .René  Aalst,5-8-2009.” Of nog ”Schuivend, door groen-ommuurde Denderpaden-  aan Mespelare kerk. Minder is vaak meer… Aalst St.Martinus impressionnant !  maar hier God, op mensenmaat,
op het ritme van Dender. Dank .Jan Van Opdorp 23/07/2006.” In het boek zijn er ook notities van mensen uit Testelt, Hoevenen, Roeselare, Bornem, Scherpenheuvel ,De Klinge, Gent enz. zelfs van mensen  uit Zweden.

Voor  groepen bedevaarders kan er altijd een bijzondere viering georganiseerd worden. U gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen met Raf Meganck, tel. 052/21 83 63 of e mail raphael.meganck@skynet.be

Huis van God, huis van mensen ...
INWIJDING VAN DE KAPEL VAN A.Z. SINT-BLASIUS


Zaterdag 4 februari 2012. Buiten vriezen de stenen uit de grond in een sneeuwwit landschap. Maar binnen in de nieuwe kapel van het az Sint-Blasius te Dendermonde is het een en al grote bedrijvigheid. Het nieuwe altaar is net geleverd en alles wordt in gereedheid gebracht voor het grote moment van de inwijding. Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, zal dan in bijzijn van de directie, de raad van bestuur, de burgemeester, de vrijwilligers van de pastorale dienst en andere genodigden, de ziekenhuiskapel inwijden en de zending geven aan de twee pastorale werksters van het ziekenhuis, Frieda Boeykens en Hilde Buelens.

Het is een mooie en stemmige viering geworden, voorgegaan door onze bisschop, ziekenhuisaalmoezenier Paul De Decker en deken Paul De Baere en muzikaal opgeluisterd door het koor Meergalm o.l.v. Annemie Vinck. In de viering kregen de rituelen een bijzondere plaats. Door de besprenkeling van de kapel en het kruis, de zalving van het altaar en de gebeden werd de ruimte gezegend en heeft zij de bestemming gekregen waarvoor zij is gebouwd: huis van God, gastvrij voor iedereen die wil komen vieren, bidden, de stilte opzoeken, stilstaan bij eigen of andermans verdriet of vreugde. In zijn homilie verwees de bisschop naar de ark van het verbond die de Israëlieten met zich meedroegen en in een tent
werd ondergebracht. De tent is deze kapel geworden: plaats van Gods aanwezigheid die mensen inspireert en beweegt tot daadwerkelijke inzet in het ziekenhuis en in de wereld om hen heen. Pas dan kunnen we spreken over de kapel als huis van God.

Het kruis verdient een bijzonder woord van aandacht. Het is net zoals de kapel: sober en hedendaags en juist daardoor zo sprekend. Kunstenaar Maurice De Clercq uit Hamme heeft met dit kruis de juiste toon getroffen. Er volgt nog een Mariabeeld van zijn hand. Zo zal de kapel in een hedendaagse vormgeving een vertrouwd houvast kunnen reiken aan mensen met hun hoop en verlangens, vragen en twijfels, angsten en onzekerheid. Afgevaardigd beheerder Hugo Casteleyn verwees in zijn slotwoord naar de plaats van de christelijke inspiratie in de identiteit van het az Sint-Blasius. In deze identiteit gaan christelijke inspiratie en respect en openheid samen. De kapel is daar een mooi getuigenis van.
Een bijzonder moment volgde voor de twee pastorale werksters van het ziekenhuis. Het werk van Frieda en Hilde is niet louter een job in het ziekenhuis, maar betekent een dienst van de kerk aan de wereld. Daarom dat zij uit handen van de bisschop hun zending hebben ontvangen om in het spoor van Jezus en in zijn geest mensen nabij te zijn doorheen ondersteunende aanwezigheid, gesprek, gebed en rituelen.

We blikken dankbaar terug op deze viering en de feestelijke receptie die daarop volgde. Er is veel om voor te danken, in het bijzonder al die helpende handen die hebben bijgedragen tot de realisatie van de kapel en deze mooie avond.

Jeugdkoor Jeko
bestaat inmiddels 42 jaar
.


Het werd in 1969 opgericht door Wilfried Roels en kende doorheen al die jaren een enorme evolutie met hoogtes en laagtes. Sinds september 2004 wordt het koor geleid door Marjan Scholliers. Ze wordt bijgestaan door pianist Bart Van Lijsebetten, die ook instaat voor de bewerking van alle partituren. Toch zijn ongetwijfeld de 54 zingende leden de voorname bouwstenen van het koor. Doorheen de jaren ontwikkelde het koor een eigen stijl en repertoire. Het koor staat gekend voor haar discipline, maar ook voor haar soepele werking, waarbij muzikaliteit en ontspanning de juiste mix vinden.  Voor JEKO is dit kerstconcert alvast het tweede grote project dit jaar. In mei van dit jaar gaf het in het Parochiaal Centrum van Appels nog een concert met als thema Lage Landen.

Rijke kerstgeschiedenis

Het kerstconcert belooft alvast weer iets speciaal te worden. In de voorbereidingen van dit concert investeerde het koor heel wat tijd. Niet alleen tijdens de wekelijkse repetities op vrijdagavond, maar ook tijdens het jaarlijkse zangweekend  in de abdij van Affligem.

Het koor stelt dan ook een volledig nieuw kerstrepertoire voor, stuk voor stuk eigentijdse en jeugdige kerstnummers zoals, 'Dan is het Kerstmis' van Bart Peeters, 'Overal Kerstmis' van Bart Van Lijsebetten en een eigen vertaling van Peppermint Winter van Owl City . Daarnaast brengt het ook enkele vaste waarden uit haar kerstrepertoire zoals ‘De Kleine Trommelaar’, 'Shine Jesus Shine' en 'Jingle Bells'. Jeudkoor JEKO bouwde immers doorheen de jaren een rijke kerstgeschiedenis op.

De kersperiode is meestal de drukste periode van het jaar voor het koor. Zo is het een graag geziene gast in rust- en ziekenhuizen en tijdens de maandagmarkt in Dendermonde. Het koor ging tussen 2001 en 2004 elke kerstperiode op kersttournee met het duo Schatteman & Couvreur en in 2004 mocht het zelf het afscheidsconcert van het bekende duo organiseren in CC Belgica. Daarna werkte het koor o.a. nog samen met het Septet Aurora en Voice Male. Dit jaar koos het koor de flamboyante en steeds goedlachse Margriet Hermans als gastartiest voor haar kerstconcert.

NIEUW VERZORGINGSTEHUIS

PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS 'LEILINDE' (PVT)


In de loop van de maand november zullen 42 bewoners van het psychiatrisch centrum 'Zoete Nood Gods' hun vertrouwde omgeving te Lede verlaten om een nieuwe thuis te krijgen in Dendermonde.

Het verzorgingstehuis kreeg de naam Leilinde. De lindeboom staat immers symbolisch voor rust, trouw en liefde, bescherming en verbondenheid van de gemeenschap. De taak van de begeleiders is niet zo zeer de systematische organisatie van activiteiten, dan wel de oriëntering van de bewoners naar het gemeenschapsleven toe.

De pastorale zorg in het PVT wordt gecoördineerd door Rik De Coninck
, sinds 2000 pastoraal werker  van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods.
De pastorale zorg is gestoeld op 4 pijlers: liefdevolle nabijheid, verdieping, vieren via liturgische vieringen en gemeenschap vormen. Dit laatste door mensen samen te brengen en hen te stimuleren tot zinvol en waarachtig samenleven. Naast de eigen vieringen op de campus zullen ze ook aansluiten bij de liturgische vieringen op de parochie, vooral de parochie van St.-Gillis-Binnen waartoe zij behoren.

Voor alle verdere info over PVT Leilinde, Zuidlaan 42 te Dendermonde, kan u terecht bij Mevrouw Borms, afdelingshoofd, tel 053 76 21 67,
e-mail: magda.borms@fracarita.org

Meer info over de pastorale zorg bij Rik De Conink,
tel 053 76 21 21, e-mail: rik.de.coninck@fracarita.org .

DE WERELDJONGERENDAGEN
EEN ONVERGETELIJK GEBEUREN…
Terugblik op de WJD Madrid 2011


De wereldjongerendagen waren gewoonweg wow, onbeschrijfelijk, overweldigend, en liefdevol. Het is wonderbaarlijk om te zien hoeveel jongeren nog geloven deze dagen. Ik heb nog nooit zoveel mensen overtuigd en enthousiast gezien ivm geloof. De sfeer die daar hing was gewoonweg magisch. Dat is volgens mij het beste woord om de WJD te omschrijven; Magisch.
Flo Van Der Borre

De wereldjongerendagen is een plaats van ontmoeting en verbondenheid daar waar anderen uit vele landen in Madrid samen één grote groep vormen. Samen sterk staan in hun geloof en dat ook met elkaar willen delen. Door de WJD zijn we met onze Jokri-groep nog sterker naar elkaar toegegroeid en een  hechtere groep geworden.
En wat doet men vooral op de WJD… : Zingen, dansen, plezier maken, mensen ontmoeten, en vooral veel drinken (water hé).
Karsten Meulebroek

Dankviering:
Graag willen wij jullie uitnodigen voor onze dankviering die zal plaats vinden op:
16 oktober om 11u. in de Dekenale OLV-kerk te Dendermonde.

STEM DIE ONS ROEPT
Elk jaar staat de vierde Paaszondag in het teken van de roepingen.


Elk van ons wordt geroepen om, op de plaats waar men leeft en werkt, zijn steentje bij te dragen om te bouwen aan een liefdesgemeenschap.
Misschien is het goed om op deze zondag even stil te staan bij ons
'geroepen zijn' en tevens te bidden voor specifieke roepingen in de Kerk.
Heer, uw Woord aan de leerlingen boeit mij, bekommert mij:
"Trek heel de wereld door om aan ieder schepsel de goede boodschap te verkondigen.
Wie tot geloof komt zal gered worden." (Mc 16,15-16)

Ik weet, Heer, ook tot mij is dit woord gericht,
ik wil immers uw leerling zijn.
Help mij niet te twijfelen aan uw opdracht
voor mij en mijn gemeenschap.
Hoe kan ik weigeren uw boodschap te verkondigen?
Geef mij de woorden in de mond,
neem alle schroom van mij weg.
Zend mij, Heer!

Bisschop Luc Van Looy

BROEDERLIJK DELEN
Steun de plannen van het Zuiden en … maak ons overbodig.


Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren in de strijd tegen armoede en onrecht. Onze lange ervaring leert ons dat we armoede en onrecht het best bestrijden als we de eigen plannen van lokale groepen ondersteunen. Eens ze goed bezig zijn, wordt Broederlijk Delen daar overbodig.
 
Dit jaar reizen we naar Burundi.
We ontmoeten er het gezin van Anthère en Sylvie. Via lokale projecten die Broederlijk Delen steunt, kon het gezin zijn inkomen uit de koffieteelt verhogen en zijn landbouwactiviteiten verbeteren. Als actief lid van de Hagurukagroepen - boeren die vooruit willen - deelt Anthère zijn kennis met zijn collega’s boeren en boerinnen. Met dit verhaal illustreren we hoe Broederlijk Delen aan ontwikkelingssamenwerking doet.

Meer dan enkel een geldtransfer.

We steunen onze partners in het Zuiden niet alleen met geld, maar ook met andere middelen: met een tijdelijke medewerker, met uitwisseling van kennis en ervaring en met politiek werk om de oorzaken van armoede aan te pakken.
In het weekend van 2 en 3 april gebeurt in onze kerken de eerste omhaling voor de actie "Broederlijk Delen". In het weekend van 16 en 17 april gebeurt dan de tweede omhaling voor de actie "Broederlijk Delen".

Campagnekrant Broederlijk Delen

PERS- EN COMMUNICATIEDIENST

Vanuit de Pers- en communicatiedienst van ons bisdom werd ons gemeld:

In de veertigdagentijd willen we, aan de hand van nieuwe media, inspiratie en verdieping bieden. Zo vind je op www.on-geloof-lijk.be een vastenkalender, waar dagelijks een Bijbelvers en een begeesterende gedachte te lezen is. Maar dat is nog niet alles.

Wekelijks is er op AVS en TV Oost een nieuwe aflevering van On-GELOOF-lijk.
In die reeks maakt u kennis met mensen die authentiek christelijk leven in onze moderne cultuur en die ongecompliceerd laten zien dat het geloof voor hen een verschil maakt. Deze reportages ziet u op maandagavond en ze worden herhaald tijdens de dag gedurende de week. Ook op www.on-geloof-lijk.be kunt u de afleveringen bekijken.

Hebt u zelf suggesties voor citaten/beeldmateriaal kunt u het mailen naar koen.vlaeminck@kerknet.be.  

Liturgisch Centrum Dendermonde

Het Liturgisch Centrum van de Sint-Pieters- en Paulusabdij is bij velen van onze lezers allicht bekend. Uit hun ruim aanbod van religieuze voorwerpen, boeken, cd's en vele andere zaken, willen wij er twee onder de aandacht brengen. Allereerst een gebedenboekje dat nieuw op de markt gebracht werd door de Liturgische Centra in Vlaanderen. Het boekje telt 36 bladzijden en is heel mooi verzorgd. In dit boekje werden de voornaamste gebeden van de Kerk samengebracht, gebeden die al eeuwenlang in gebruik zijn en zeker niet mogen verloren gaan.

Dit boekje kwam tot stand in samenwerking met Kerk in Nood/Oostpriesterhulp , wordt verspreid via diverse boekhandels en liturgische centra in Vlaanderen.
Voor Dendermonde is dit het Liturgisch Centrum van de Benedictijnerabdij, Dijkstraat 32-34. Prijs: 3,50 euro.

Het Liturgisch Centrum van de Benedictijnerabdij heeft ook een mooi aanbod van religieuze en klassieke muziek. Misschien wist u het nog niet, maar een van de CD's, die er te koop worden aangeboden, is van Tineke en Kristiaan Van Ingelgem met als thema 'afscheid en troost'. Deze CD bevat een 16-tal klassiekers zoals 'Bist du bei mir', Pie Jesu (Fauré), Ave Maria (Schubert en Bach-Gounod).
Belangrijk te weten is dat deze CD een drietal jaren geleden werd opgenomen op het gerestaureerde Van Peteghemorgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde.

Een CD die dus zeker niet mag ontbreken bij een Dendermondse muziekliefhebber. Deze Cd kost 15,00 euro.